یکشنبه 22 دی 1398 - 15:35

نیروهای نظامی کشور را تضعیف نکنیم…

پریسا سپهر

یادداشت مخاطب بویرنیوز- پریسا سپهر؛ بسم رب شهداءصدیقین.ضمن عرض تسلیت شهادت بزرگ مرد جبهه های نبردحق علیه باطل شهیدسپهبدسردارحاج قاسم سلیمانی وهمچنین تسلیت به خانواده های داغدارسرنشینان هواپیمای مسافربری اوکراین وهمه ملت ایران.این بنده حقیربه عنوان عضوکوچکی ازاین جامعه بزرگ لازم دیدم چندنکته ای را به مردم عزیزمان یاداوری کنم..

چندروزی است که درفضای مجازی جبهه گیری هایی منفی علیه کشور ونیروهای زحمت کش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجادشده مبنی برتاخیر وکتمان علت سقوط هواپیمای مسافربری ویا حتی اربرخی افرادومنابع شنیده میشودکه پرتاب موشک به سمت هواپیمای مافربری بویینگ 752کشورمان به مقصداوکراین که حامل نوابغی ازکشورعزیزمان ایران بوده به عمد انجام شده.درصورتی که همه ما میدانیم چنین چیزی هرگزبه عمدویا با قصد وغرض خاصی ازیک کشور مسلمان خصوصا ایران سرنمی زند

دراین موردخاص بایدبرخی ازما وطن پرستی راازامریکای مزدور یادبگیریم که حاضرنشد آماریک نفرازکشته های خود رااعلام کند!!اما ما ایرانی ها مدام اب به آسیاب دشمن میریزیم وشروع به بدگویی وتضعیف قدرت امنیتی کشور میکنیم!!.ازشما میخواهم چندلحظه ای هم فکرکنیدکه مگرمیشود کسی به مرگ عزیزان خودش راضی باشد؟مگرمیشودکشوری باعث پرپرشدن فرزندان مرزوبوم خودشود ان هم به عمدوبدون هیچ دلیلی؟؟.مسلما همه ماازمرگ این عزیزان ناراحت شده ایم اما نبایداحساسات باعث خاموشی چراغ فکرواندیشه مابشود.هنوزیادمان نرفته همین چندروزپیش بودبرای سردارشهیدمان حاج قاسم چه عزاداری وقیامی به پاکردیم وهمه ضمن تاسف وناراحتی ازشهادت این سرداربزرگ به داشتن چنان نیروهایی درایران افتخارمیکردیم وخوشحال بودیم.پس چه شده که امروزاینگونه بدبین شده وبااهانت والفاظ بدازسپاهیان یادمیکنیم.

درست است که این خطابسیاربزگ بوده وغیره قابل چشم پوشی اماای را هم فراموش نکنیم که این کار یک خطای غیره عمدوانسانی بوده ودلایلی باعث ایجادچنین خطایی شده ازجمله:تهدیدامریکابه هدف حمله قراردادن ایران به محض گرفتن انتقام سردارعزیزمان ازامریکایی ها،به همین جهت همان گونه که همگی اطلاع داریم تمام پایگاه های کشوردرحالت اماده باش بوده تادرصورت هرگونه تعرض امریکا به جان وناموس وامنیت مردم کشورمان.نیروها بتوانندمقابله کنند.اما متاسفانه یک خطاباعث به وجودامدن چنین سانحه ای شدکه دراین موردسردارحاجی زاده ضمن شرح کامل ماجرا،سپاه راعهده دار این مسئولیت دانست.

درست است شایدنتوان عزیزان ازدست رفته رابازگرداند ولی قبول کردن این خطا توسط نهادمربوطه وشهامت رسانه ای کردن وحتی عذرخواهی ازمردم توسط مسئولان حداقل کمی تسکین دهنده است

یادمان نرودهمه سپاهیان برادران وشاگردان حاج قاسم هستندکه به خاطرهمین حس وطن دوستی ومسئولیت پذیریشان دچار این خطا شدند.

اجازه ندهیم برخی افرادکه هدفشان فقط بدبین کردن مردم به نظام ونظامیان کشورمان است دراین شرایط بحرانی کشوربه راحتی برای خودجولان دهند ومانع ازدیدن تلاش های دلسوزانه وشبانه روزی نیروهای امنیتی ما شوند.هرکسی میتوانداشتباه کند اما نمیدانم چرااینبار خیلی ها به گونه ای رفتارمیکنندکه گویی خودشان ویاسایرمشاغل وافراد واصناف تاکنون دچارهیچ خطایی نشده اند؟!.

نگذاریدرهبرمان دراین شرایط سخت ازدست دادن علمدارش ووضع بحرانی کشورش دلش بلرزد ازسخنان دشمن شادکن مردمش.یادمان نرود که همین بسیج وسپاه بودکه دردفاع مقدس رشادت ها کردند وبازهم اگرپایش بیفتدهمین هاهستندکه اول ازهمه واردنبردبا دشمنان میشوند.درآخربازهم به خانواده های داغداروهمه ملت ایران این سانحه هوایی را تسلیت میگویم وخواهان اجراخروی برای جانباختگان وصبردنیوی برای بازماندگان هستم.

نظرسنجی
لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=315900
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما