چاپ این برگه

رئیس جدید سازمان بازرسی کهگيلويه و بويراحمد منصوب شد

کرمی نیز با حکم درویشیان ریاست سازمان بازرسی استان بوشهر را بر عهده گرفت .

بويرنيوز، با حکم رییس سازمان بازرسی کشور رییس سازمان بازرسی استان تغییر کرد .

حجت السلام حسن درویشیان با صدور حکمی نواب دانشی را بسمت رییس سازمان بازرسی استان منصوب کرد .

پیش از این حکم غلامحسن کرمی عهده دار ریاست سازمان بازرسی استان بود .

کرمی نیز با حکم درویشیان ریاست سازمان بازرسی استان بوشهر را بر عهده گرفت .