چاپ این برگه

بازار داغ قسم خوری در شورای شهر یاسوج!

جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر یاسوج مورخ 16/6/98 با حضور نماینده فرماندار بویراحمد برگزار که در این رای گیری آقای مسعود خوبانی بعنوان رئیس انتخاب گردید، مطابق توافق قبلی بین آقایان علی اکبری تبار، کیوان آشنا، فرشاد نگین تاجی و مسعود خوبانی که در صحن شاه چراغ (ع) با اتیان شرعی صورت گرفت قرار بر آن بوده است که آقای علی اکبری تبار رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج برای سال سوم دوره پنجم باشد، اما کیوان آشنا با عدم حضور خود در جلسه در واقع به توافق مزبور خیانت تا آقای محمد رحیم دهراب پور رئیس شود، غافل از اینکه آقایان اکبری تبار، نگین تاجی، خوبانی که متوجه عدم حضور کیوان آشنا و خیانت وی شدن آقای خوبانی را عمداً کاندید تا ضمن به آرزو ننشستن سودای ریاست دهراب پور خیانت بدون نتیجه کیوان آشنا در تاریخ نیز به ثبت  برسد.

به گزارش بویرنیوز، این بخشی از ادعای رسانه نزدیک به یکی از اعضای شورای شهر یاسوج است که پرده از اقدامی عجیب و غیرمتعارف در شورای شهر یاسوج برداشته است.

در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

شورای شهر قطعا اگر در مسیر صحیح و سالمش پیش برود باید محلی برای نظارت درست بر امورات شهر و شهرداری باشد، این مسأله البته وعده همین اعضای محترم به مردم هم بوده است، امری که متأسفانه در شورای کنونی با مسأله حداقل و حداکثر و رقابت اعضا بر سر کرسی های شورا، به حاشیه رفت.

قسم آنهم برای بذل و بخشش ریاست بین اعضاء خیانت به رای مردم است و بس، اگر هدف خدمت به مردم است باید در فضایی منطقی اهل ترین و شایسته ترین فرد برای ریاست و سایر امورات شورا انتخاب شود امری که متأسفانه کمتر دیده شد و دو جناح شدن شورا عملاً خلاف آنرا رقم زد.

تنها قسمی که برای اعضای شورا جایز است، تنها و تنها هم قسم شدن برای خدمت بیشتر به مردم است، این جناح بندی و سهم خواهی ها در شورای شهر نه زیبنده است و نه در شأن شورای شهر بوده است.

به گزارش بویرنیوز، بسیاری از مردم معتقدند شورای شهر از رسالت اصلی اش که نظارت بز امورات شهر و کمک به بهبود و توسعه فضای شهری است دور شده و به محلی برای لابی گری و برخی زد و بندهای تبدیل شده است که البته امیدواریم این اعضای محترم تلاششان را بر رفع این نگاه بد بگذارند.