چاپ این برگه

ادعای یک زن در خصوص متعرض شدن یک نماینده به او

محمود صادقی از ادعای یک زن در خصوص مورد تعرض واقع شدن توسط یک نماینده خبر داد.

به گزارش بویرنیوز،  محمود صادقی در حساب توییتری خود نوشت:

چند ماه پیش خانمی با من تماس گرفت و ادعای تعرض یکی از نمایندگان به خود را مطرح کرد. به اوگفتم برای پیگیری باید به هیأت نظارت شکایت کند. موضوع رابا سخنگوی هیأت درمیان گذاشتم. ایشان شماره تلفن آن خانم را از من گرفت. اما گویا نه آن خانم به هیأت شکایت کردنه کسی از هیأت با اوتماس گرفت