چاپ این برگه

پوتین پشت رول کامیون در افتتاح یک پل

مجله بویرنیوز- رئیس جمهور روسیه سوار بر کامیون پل اتصال کریمه به روسیه را افتتاح کرد.